תקנון

שלום וברוכים הבאים לאתר "מפתחות הקסם לתקשורת שפת הג'ירף בע"מ" (להלן: "האתר"),. מנהלת האתר מאפשרות את הגישה אל האתר ואל השירותים הכפופים והזמינים משם המתחם אשר כולם בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב לכל דבר ועניין. מקום בו הדברים נאמרים ביחס למין אחד (לדוגמא: נקבה), הרי שהם חלים גם על המין השני (לדוגמא: זכר).

בעצם השימוש באתר, את מקבלת על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכימה לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר. כמו כן, מומלץ לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת כדי להתעדכן בנוסח העדכני ביותר שלהם, היות שהם מהווים חוזה מחייב לכל דבר ועניין.


הקדמה, טרמינולוגיה ופרשנות
הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.
בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "את", "משתמשת", "משתמשת רשומה", "משתמשת שאינה רשומה", "גולשת", "גולשת באתר", "לקוחה" או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצעה המשתמשת הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ותכונה להלן: "משתמשת".
המונחים "מנהלת האתר", "נציגות האתר", "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל האתר עצמו. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל מנהלת האתר ואל המשתמשות יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.
ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של האתר ובכל מסמך אחר שיוציאו מנהלות האתר. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.
המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".
מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי האתר.
בעצם השימוש באתר, את מאשרת שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאת מסכימה להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן.
אם אינך מסכימה לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
תוקפם של תנאים אלה יסתיים על ידי מנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
לתשומת לבך, מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמשת, את תנאי השימוש באתר.
תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לגברים.
אם אינך מסכימה לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשית לגשת, לנצל או להשתמש באתר.
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגות האתר בכתובת דוא"ל:


מטרת האתר
אתר זה נועד לאפשר למשתמשות להתעדכן בתכנים מקוריים במגוון תחומים וקטגוריות הנוגעות לגננות ו/או סייעות ו/או מורות ו/או מדריכות, לרבות אך מבלי להגביל תחום הגננות, ההוראה, וכן העלאת יצירה שעשו בגן ו/או בבית הספר ו/או פעילויות ו/או משחקים ועוד.
מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסנן, לערוך ו/או למחוק כל תוכן שיועלה לאתר על פי שיקול דעתה, בכל עת, וללא צורך במתן הסבר או הודעה מראש כלשהי.


אחריות
האתר מהווה פלטפורמה בלבד לקריאה ולהעלאת תכנים ממגוון סוגים וקטגוריות על ידי הגולשות, לרבות תגובותיהם לתכנים הקיימים.
באחריות המשתמשת לשמור על פרטיה האישיים. מנהלת האתר לא תישאנה באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמשת אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור הזה.
מנהלת האתר תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, היא איננה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשות אחרות.
מנהלת האתר לא תישאנה על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות והפרעה בשירות. אף אם מנהלת האתר ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.
בעצם השימוש באתר המשתמשת פוטרת את מנהלת האתר, בעליו ונציגיו מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").
בשום מקרה, מנהלת האתר ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
אי-שביעות רצון המשתמשת מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי מנהלת האתר ו/או האתר לא יקימו למנהלת האתר ו/או מי מעובדיהן ו/או מי ממנהלי האתר ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו כל אחריות מכל סוג שהוא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, יודגש ויובהר בזאת כי אין במידע המוצג באתר כדי להעיד על אמיתותיו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה ו/או קביעה למי מן המשתמשות בו ונציגות האתר אינן נותנות חסות או מביעות כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשות או המפרסמים השונים. את מודעת לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמשת למנהלות האתר, נציגיו או בעליו ו/או לאתר.


רציפות, זמינות ואמינות השירות
מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
מנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.
מנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהלות האתר או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלות האתר, מנהליו ו/או נציגיו לא יהיו אחראים לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
מנהלת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למנהלות האתר , כדי שאלה יוכלו לתקנו.


השימוש באתר
עם תחילת השימוש את מוותרת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או נציגיו ו/או מנהליו (להלן: "נציגות האתר") בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התוכן באתר.
השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
ידוע למשתמשת באתר כי על ידי שימוש והעלאת תכנים לאתר את מאשרת לנציגות האתר לעשות שימוש בתכנים אותם העלת, לרבות פרטים אישים ותמונה לשם עשיית שימוש מסחרי כגון שיווק, הפצה, פרסום וכד' בכל מדיה אפשרית, לרבות מדיה חברתית וכן באמצעות אתר youtube ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של האתר, וכי לא תהא למשתמשת האתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או נציגיו ו/או מנהליו בעניין זכויות יוצרים, כאמור להלן.
ידוע למשתמשת כי עצם העלאת תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש שהעלית לאתר, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, אלא אם כן סוכם אחרת בהסכם נפרד עמך, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.
משתמשת המעלה תכנים לאתר מאשרת לנציגות האתר להעלות כל תוכן העשוי לתמוך, להדגיש, לחזק, להמחיש או לתאר את התכנים אותם העלתה.
בכניסתך לאתר זה את מתחייבת להעלות תוכן ראוי וכן את מתחייבת במפורש שלא:
לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים, טקסטים ו/או בקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש. לעניין זה יובהר כי המשתמשת באתר מסכימה כי עם העלת התוכן על ידה, משתמשים נוספים באתר יוכלו להשתמש בתוכן שהועלה לצרכיהם האישיים ו/או המקצועיים, וכי למשתמשת האתר לא תהא בגין כך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי נציגות האתר.
להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.
להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.
להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמשת.
להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.
לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשות אחרות או על ידי מפרסמים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשות אחרות ו/או הצעות פרסומיות, מידע לגבי מפרסמים ומחירים של שירותים אשר המפרסמים מציעים באתר.
להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.
להשתמש באתר ולהעלות "דואר זבל" (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי, לרבות הצפת האתר בכתבות, סיפורים, שירים, מחשבות, תגובות או כל תוכן אחר אשר חוזר על עצמו או חסר תוכן עניני.
להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל פרט אישי שלך או של כל משתמשת אחרת באתר שאיננו נכון ומדויק.
להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מבעלות האתר.
את מכירה בזאת כי השימוש באתר וכל הנלווה לו אינו חסוי.


קניין רוחני
האתר עצמו הינו רכושן של נציגות האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק ממנו ללא הסכמתם המפורשת של נציגות האתר.
האתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. את מסכימה להכפיף את עצמך לתנאי השימוש של האתר, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו, לרבות שמו, סימניו המסחריים, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינם בבעלות נציגות האתר בלבד ו/או ספקי התוכן של נציגות האתר ו/או השותפים העסקיים שלהן.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתן המפורשת של נציגות האתר ו/או הבעלים של התוכן בכתב ומראש.
כאשר את מעלה תוכן לאתר, את מתחייבת בפני נציגות האתר כי את הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. את מתחייבת כי השימוש בפועל שאת עושה בתוכן שאת מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.
כאשר את מעלה תוכן לאתר את פוטרת את נציגות האתר מכל אחריות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.
בעצם העלאת תוכן לאתר את נותנת בזאת לאתר רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות אך מבלי להגביל, לערוך אותם, לשנות אותם, להעמידם לרשות הציבור וכל שימוש אחר המיוחד לבעל זכות קניין רוחני על פי כל דין.
את מתחייבת שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.


נוהל הודעה והסרה
נציגות האתר שוקדות לוודא כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, פוגעים בפרטיות אדם או עולים כדי פרסם לשון הרע ו/או פוגעים בזכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם את חוששת כי זכויותיך הופרו, אנא שלחי הודעה על כך בהקדם האפשרי ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.
נציגות האתר מקפידות מאד על שמירה יעשו כל שביכולתן להסיר את התוכן המפר בהקדם האפשרי ממועד קבלת ההודעה הנ"ל, באם יראו לנכון.
כיוון שנציגות האתר אינן יכולות לוודא כי המשתמשות באתר הינן בפועל בעלות זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.
נציגות האתר יעשו כל שביכולתן על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.
לפני שאת מנסחת לנציגות האתר הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותיך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותיך במקרה הנדון.
יודגש, הדרישות המוצגות להלן משקפות את מדיניות נציגות האתר, זכויותיהן וחובותיהן ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.
אם את/ה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואת/ה מאמין/נה כי זכויותיך הופרו על ידי משתמש/ת באתר, אנא שלח/י מייל לנציגות האתר לכתובת gananot.bekalot@gmail.com אשר מכיל את הפרטים הבאים:
מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותיך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטרוני אל התוכן המפר לכאורה.
מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותיך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).
פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).
הצהרה שאומרת כי את/ה מאמין/נה בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותיך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.
הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדויק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם את/ה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.
חתימתך (פיזית או אלקטרונית).


שימוש לרעה באתר
ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, נציגות האתר יגבילו כל פעולה של משתמשת ו/או ישהו פעולה של משתמשת ו/או יסירו מידע שהועלה על ידי משתמשת ו/או ימנעו גישה ממשתמשת וינקטו בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיהם של צדדים שלישיים.
אנא דווחי על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות ואנו נפעל לטפל בה בהקדם האפשרי.

תוכן האתר
נציגות האתר אינן אחראיות, חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או בכל עילה משפטית שהיא, לתוכן אשר הועלה לאתר על ידי משתמשת ואשר עשוי להיות מוצג באתר.
את מודעת לכך שבמהלך השימוש באתר יתכן ותיחשפי לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושנציגות האתר אינן אחראיות להם בשום צורה.
אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהמלצה ו/או הדרכה הנתמכת או מעודדת ע"י נציגות האתר. האחריות לפעולה על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמשת בלבד ונציגות האתר לא תישאנה באחריות כלשהי בגינן.
נציגות האתר מאמינות בחופש הביטוי אולם הן רשאיות להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכל תוכן אחר שנציגות האתר ימצאו לנכון להסיר, לערוך ו/או לחסום.
נציגות האתר רשאיות להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמשת הפרה תנאי שימוש אלה, העלתה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפרה זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכיו"ב.
נציגות האתר שומרות את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש מהן לפי חוק, כמו גם על זכותן לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתן הבלעדי של נציגות האתר פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
נציגות האתר אינן מתחייבות לשמור מידע שהועלה לאתר. עם זאת, נציגות האתר יעשו מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשות.
נציגות האתר לא תישאנה בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
נציגות האתר ממליצות למשתמשות לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. נציגות האתר מבהירות, כי התוכן באתר אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, נציגות האתר אינן אחראיות לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.


קישורים חיצוניים
האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.
אם לא נאמר אחרת על ידי נציגות האתר, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי נציגות האתר, לגבי אותם מקורות אחרים.
נציגות האתר אינן מתחייבות כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ונציגות האתר לא תישאנה בכל אחריות בקשר אליו.
נציגות האתר אינן אחראיות לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינן אחראיות לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
נציגות האתר אינן אחראיות לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיעי באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר. נציגות האתר אינן אחראיות לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

היעדר אחריות נציגות האתר בגין מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשים באמצעות קישורים מהאתר ו/או במסגרתו
נציגות האתר אינה אחראית לכל מוצר ו/או שירות הנרכש באמצעות קישור מהאתר לגורם שלישי ו/או לאתר של צד שלישי ו/או בין מערכת יחסים בין המשתמשים עצמם. התקשרות כאמור מתבצעת באופן ישיר בין המשתמש לבין מספק המוצר ו/או השירות ו/או המשתמש, מבלי כל קשר של נציגות האתר להתקשרות זו ו/או אחריות שלה לעצם אספקת המוצר/השירות ו/או טיבו ו/או איכותו, ו/או עמידתו בתיאור המופיע באתר ו/או התאמתו ו/או עמידתו בהוראות כל דין ו/או בכל דבר אחר הקשור בו ו/או בהתקשרות הישירה שבין המשתמש לבין מספק המוצר/השירות ו/או המשתמש.
ידוע למשתמש כי במסגרת האתר ישנם לוחות למסירה ו/או החלפה ו/או יד 2, וכי אין לנציגות האתר כל אחראיות כלשהי ו/או מעורבות במצגים הקשורים בו ו/או בהליך ההתקשרות לרכישתו, ככל שתהא.
למען הסר ספק מובהר כי אין בכך שקיים קישור כלשהו באתר לרכישת מוצר/שירות כלשהו ו/או להתקשרות אחרת כלשהיא בין המשתמש לבין צד ג', כדי להטיל על נציגות האתר אחריות כלשהיא ו/או מעורבות כלשהיא במצגים הקשורים בו ו/או בהליך ההתקשרות לרכישתו, ככל שתהא.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקום בו מתבצעת קניה של מוצר ו/או שירות כלשהוא באתר, אחריותה של נציגות האתר מתמצת בעצם העברת בקשת רכישת השירות/המוצר מהמזמין לספק וזאת בלבד מבלי כל אחריות מעבר לכך.


הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר
רכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמש באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים באופן מלא, נכון ומדויק מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
נציגות האתר לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. היה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, וייווצר מצב בו המוצרים יוחזרו לנציגות האתר ו/או לספק ו/או למי מטעמה בשל פרטים מוטעים כאמור, תחויב המשתמשת בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול כפול, הן בשל המשלוח והן בשל החזרתו, ככל שיהיו.
עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תבצע נציגות האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם קבלת אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח, על פי שיקול דעתה, הודעה למשתמשת שהעסקה אכן אושרה.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר ובכל מקרה, לא תכובד ותבוצע ההזמנה עד לקבלת אישור חברת האשראי כאמור.
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים וזמין עבור נציגות האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. בכל מקרה, לא תהא נציגות האתר מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’ בגין אי אישור ההזמנה ו/או אספקת המוצר בשל כל סיבה שהיא. מובן שבמקרה כאמור יושב למשתמשת ו/או יבוטל כל חיוב של כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לנציגות האתר.
כל משתמשת תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך, כל שפרטי כתובת המשתמשת ישמרו, היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמשת יישמר במאגר נציגות האתר כיעד המבוקש של המשתמשת.
יודגש כי נציגות האתר תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של המשתמשת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למשתמשת עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר וכיוצא בזה.
לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את נציגות האתר ו/או הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל נציגות האתר ו/או הנהלת האתר.
אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמשת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו זמין עבור נציגות האתר, הנהלת האתר תיצור קשר עם המשתמשת לשם השלמת העסקה או ביטולה.
בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש המשתמשת להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל,. אם החליטה המשתמשת לשלם באמצעות חשבון פייפאל, נציגות האתר תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.


ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
בידי המשתמשת לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר למשתמשת לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו למשתמשת הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המשתמשת ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המשתמשת (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
* נציגות האתר היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.
* ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – תוך 14 יום מקבלתו.
הכל אלא אם נקבע אחרת במועד ביצוע ההזמנה.
לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
אופן החזרת הפריטים – המשתמשת תשלח את הפריט חזרה לנציגות האתר עם או ללא עלות משלוח, כפי שיוחלט על ידי נציגות האתר בכל מקרה לגופו, כפי שמפורט, ככל שמפורט, בדף המצורף לכל חבילה ומאפשר שירות דואר גוביינא על חשבון נציגות האתר.
מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והמשתמשת הביעה עניין להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים או עד מועד אחר שיוגדר במועד ביצוע ההזמנה, אם בכלל.
את הפריטים המוגדרים עדינים – משמע, שעלולים להישבר או להינזק בשליחה – ניתן להחזיר במשרדי החברה גלוסקין 27 ראשון לציון, עד 14 יום מרגע קבלת החבילה ובכפוף לכל האמור בתקנון זה ובמסמכי ההזמנה.
בהנחיית משרד הבריאות, פיאות שיער, חלקים תחתונים כמו בבגדי ים והלבשה תחתונה וכל מוצר דומה אחר, אינם ניתנים להחזרה ואו להחלפה.
החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר הנה 50 ₪ לפחות.

הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
משתמש רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
מועדים למתן הודעת ביטול- לשם הנוחות בלבד, להלן חלק מהתנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.
ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר אלא אם נקבע אחרת בחוק ו/או במסמכי ההזמנה.
משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעילת האתר במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
ביטול הזמנה- ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לנציגות האתר בלבד, באמצעות פקס כפי שמצוין באתר ו/או בהתאם להנחיות אחרות ככל שקיימות או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר מעמוד כרטיס הלקוח באתר.

הגבלת אחריות
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר או השירות הרלוונטיים.
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
נפלה טעות קולמוס או כל טעות אחרת בתום לב בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
אחריותה של מפעילת האתר- בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
העדר אחריות למוצרים – מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים ו/או היבואן למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.
העדר אחריות לתכנים ותאורי מוצרים – אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה נמסרו למפעילת האתר ע”י הספקים ו/או היבואנים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים ו/או היבואנים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר. למען הסר ספר יובהר, כי האחריות על טיב המוצר ו/או שירות ו/או אחריות המוצר תהא של הספקים ו/או היבואן בלבד ונציגות האתר לא תהא אחראית לטיב המוצר ו/או שירות ו/או אחריות המוצר.
העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים – מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק – מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר.
החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או השימוש הסביר.
העדר אחריות לסדנאות ו/או השתלמויות – נציגות האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות ו/או תוכן הסדנאות ו/או ההשתלמויות אשר יוצגו על ידי גורם שלישי, וכי כלל התוכן המוצג בסדנאות אלו ו/או בהשתלמויות הינן בגדר העשרה והמלצה בלבד. לעניין זה יובהר, כי הסדנאות ו/או ההשתלמויות יוצגו ברחבי המדינה, בגנים פרטיים, ועל כן אין לנציגות האתר כל אחראיות חוזית ו/או נזיקית (הן פיזית והן רגשית) ו/או פלילית ו/או בכל עילה משפטית שהיא, לתוכן אשר הוצג בסדנאות ו/או בהשתלמות.
את מודעת לכך שבמהלך העברת הסדנאות ו/או ההשתלמות יתכן ותיחשפי לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושנציגות האתר אינן אחראיות להם בשום צורה.
אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה המוצגים בסדנה ו/או בהשתלמות כהמלצה ו/או הדרכה הנתמכת או מעודדת ע"י נציגות האתר. האחריות לפעולה על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמשת בלבד ונציגות האתר לא תישאנה באחריות כלשהי בגינן.
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
מוצרים שנמכרו במכירה ישירה מגיעים עם תעודת האחריות המקורית של היצרן ו/או הספק. החברה אינה מספקת תעודת אחריות או ייצוג כלשהוא ביחס למוצרים. מבחינת החברה , המוצרים נמכרים כמות שהם (AS IS) והנך מסכים לממש כל דרישה/תביעה בקשר לתעודת האחריות מול היצרן/הספק בלבד.
החברה איננה נושאת באחריות, בין מפורשת ובין משתמעת. פירושו של דבר הוא כי לחברה אין אחריות על סחירות, התאמה, בעלות, אבטחה וכולי, או כל מידע אחר באתר זה שאינו בהתאם לציפיותיך או צרכיך.
החברה אינה אחראית על הפסדי רווח, הפסדי עסקי ו/או כל נזק, הן נזק מיוחד והן נזק עונשי, או כל תביעת צד ג’, למעט תביעות בהתאם לתקנון זה. ככל שהחוק מאפשר, האחריות של החברה תהיה מוגבלת לסכום המחיר ששולם עבור המוצר נשוא התביעה.
החברה, הדירקטורים שלה, חבריה, עובדיה או סוכניה אינם אחראים על כל נזק ישיר, מיוחד, תוצאתי, עקיף או כל נזק אחר הכולל אבל לא מוגבל להפסדי רווח או הפסדי מידע, בין אם על ידי מעשה בחוזה, נזק (הכולל אבל לא מוגבל לרשלנות) או אחר, העולה ביחס לשימוש או אי יכולת להשתמש באתרים, שירותים, תוכן משתמש או חומרי האתר המצויים באתר. נזקים אלו כוללים אבל אינם מוגבלים לנזקים שנגרמו עקב הסתמכויות של משתמשים על מידע באתר או עקב טעויות, השמטות, מחיקות של תיקים או אי-מיילים, ווירוסים, עיכובים שונים, גניבה, השמדה, כניסה בלתי מורשית לתוכנות, רשומות ושירותי החברה. סך כל האחריות שלהחברה בין אם על ידי חוזה, ביטוח, נזק או כל עילה אחרת, אינה יכולה, בשום פנים ואופן, לעלות על התשלום שאתה משלם לחברה עבור גישה או שימוש באתר.
הגבלת אחריות – מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על חמישית (20%) מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות (להלן: “התמורה”), או מלוא סכום התמורה (100%) במקרה בו מפעילת האתר הנה ספק המוצר או השירות ובהם בלבד.
ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
העדר אחריות במקרה של טעות ברורה – נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג – מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
מוצרים ושירותים באחריות מפעילת האתר. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המוצר כי מפעילת האתר הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על מפעילת האתר החובות המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין. במקרה כזה יחולו הוראות כאמור לעיל.

אספקה ומשלוחים
ימי העסקים שלנו הינם יום ראשון עד יום חמישי, 09:00 עד 18:00, זמן ישראל, לא כולל חגים ומועדים, ימי חג וימי שבתון על פי חוק.
משלוחים אוויריים וימיים יבוצעו ע”י חברת שילוח מוכרות בהתאם למועדי ההפלגות והטיסות של אלו.
אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה ובכפוף להוראות תקנון זה. החברה אינה אחראית לעיכוב ו/או לאי משלוח כתוצאה ממעשה עליון כגון שריפות, תאונות, הצפות, מרד, מלחמות, פעולות טרור, התקוממויות, שביתות או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של החברה.
סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע הדבר בהתאם לכללים אשר יהיו נהוגים בחברה באותה עת ו/או כפי שיופיע בגוף ההזמנה.
מובן שלחברה ו/או להנהלת האתר אין כל אחריות באשר לעיכובים ו/או התנהלות דואר ישראל ו/או חברת השליחויות לרבות אופן התנהלות ו/או התנהגות עובדיה ו/או מועד האספקה.
האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש.


תנאי תשלום
נכון להיום החברה מקבלת הן כרטיסי אשראי בינלאומיים והן ישראליים מהסוגים: ויזה, MasterCard, ישרכארט. נציגות האתר הינה מקבלת דיינרס ואמריקן אקספרס, מזומנים,COD , העברות בנקאיות או המחאות אישיות. התשלום לחברה הינו תשלום שיקלי בלבד ולפי שער פייפאל (שער המרה גבוה)). החברה אינה מקבלת כרטיסים מסוג דיינרס). תנאי שימוש אלו כפופים לשינוי ו/או לתיקון בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי של החבר ו/או לתנאים אשר יפורטו במפורש בכל הזמנה. .


למענה על דוא”ל
שירות הלקוחות ייתן מענה בדוא”ל בימי ושעות הפעילות. המענה לדוא”ל יהיה עד שני ימי עסקים מלבד תקופות בהן ייתכן עומס על שירות הלקוחות. במקרה זה, זמן המענה על דוא”ל יכול להתארך ללא התחייבות על פרק הזמן.


שירותי נייד ופרטים ליצירת קשר
ייתכן כי אתר זה כולל שירותים מסוימים הזמינים דרך מכשיר הטלפון הנייד שלך (“שירותי נייד”) כמו היכולת להוריד תוכן לנייד או היכולת לבקש עדכוני הזמנה ומשלוח דרך הנייד.
יודגש, כי בין ביצוע הזמנה באמצעות מכירה ישירה ובין באמצעות שירות ייבוא אישי, חובה עליך להציג את מספר הטלפון הנייד שלך. בנוסף, עלייך לספק את מספר הטלפון הנייד שלך כחלק מהפרטים ליצירת קשר. בשימושך בשירותי נייד, או בתתך את מספר הנייד כחלק מהפרטים ליצירת קשר, הנך מסכים כי אנו רשאים ליצור אתך קשר באמצעות SMS ו-MMS ושמידע מסוים אודות השימוש שלך בשירותי נייד יועבר אלינו.


שמירה על סודיות
החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה אלא ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין ו/או בהסכמת בעל הכרטיס.
החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת באבטחת המידע של פייפאל ושל אתר WIX.
במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו’ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.


מבצעים והטבות
על כל מבצע ו/או הטבה יחולו הוראות תקנון זה בכלל וההוראות המתייחסות לאותו מבצע ו/או הטבה בפרט כפי שיפורטו ביחס לאותו מבצע ו/או הטבה.


מחיקת תכני גולשים והסרת בלוגים מהאתר
למען הסר ספק ידוע למשתמשים כי כלל המשתמשים ו/או היועצים ו/או הבלוגרים המפרסמים באתר הינם מפרסמים פרטיים אשר אינם חלק מצוות האתר, ועל כן אין נציגות האתר אחראית לכל תוכן שיפורסם על ידם, וכי האחריות בקבלת עצות היועצים ו/או הבלוגרים ו/או המשתמשים הינם על אחריות המשתמשים בלבד.
נציגות האתר רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נציגות האתר לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.
מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי משתמש, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, נציגות האתר תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
זכור את האמור בפסקה זו כשאתה מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאתה מעלה יקר לליבך, אנא שמור ממנו העתק.
היעדר אחריות נציגות האתר בעניין תכני המשתמשים
המשתמש אחראי באופן בלעדי על תכני המשתמש שהוא מעלה או מפרסם באתר.
נציגות האתר אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני משתמשים לצפייה ולשימוש על ידי כל משתמש אחרת ברשת, ונציגות האתר אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
נציגות האתר איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני המשתמש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני המשמשים (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכור זאת, בין היתר כשאתה מפרסם תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.
היעדר אחריות נציגות האתר בעניין התקשרות הגולש עם צדדים שלישיים
ככל שמשתמש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי, ונציגות האתר לא תהא צד להתקשרות.
נציגות האתר אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו למשתמש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.
היעדר אחריות נציגות האתר על פעילויות שמארגנות המשתמשים
נציגות האתר לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הווירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי נציגות האתר עצמה.
במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הווירטואלית, נציגות האתר לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי נציגות האתר עצמה, אנא צור קשר עם מערכת נציגות האתר ובררי את העניין.
משתמשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבים (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את נציגות האתר בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.
הסרת בלוג ו/או תגובה ו/או פרסום מהאתר
נציגות האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר כל בלוג ו/או תגובה ו/או פרסום, ללא כל הודעה מוקדמת, בשל כל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל אי פעילות במהלך 6 חודשים רצופים וזאת מבלי שתשמע כל טענה באשר לכך של מנהל הבלוג ו/או כל גורם אחר.


שימוש בינלאומי באתר
לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, את מסכימה כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו את מצויה.


פרטיות
נציגות האתר מבצעות מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמשת ועל פרטיותה. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, נציגות האתר אינם יכולים להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמשת כערך עליון. מובהר כי את מתירה לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך, לרבות שם משתמשת ותמונה, לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook Twitter, וכיו"ב.
עם רישומך באתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהיו נציגות האתר רשאיות לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיהן וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמשת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכלי, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי.
המשתמשת באתר פוטרת את נציגות האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשת כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
לעיון מפורט יותר, אנא עייני במדיניות הפרטיות של האתר המופיעה בקישור הזה.


פרסומת
האתר מעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע. האתר אינו יכול לנטר ואינו מנטר באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר על ידי המפרסמים.
האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לנציגות האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. נציגות האתר אינן בודקות את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.
האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמשת בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באתר אינה מורה כי נציגות האתר מעודדות או ממליצות למשתמשת להיעזר בשירותי המפרסמים.
לעניין זה יובהר, כי ככל ונציגות האתר תקבל מוצר מספק ו/או יבואן ו/או משתמש לצורך בדיקתו, לא תחויב נציגות האתר בגין השימוש במוצר ולא תהא למשתמש ו/או לספק ו/או ליבואן כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד נציגות האתר בגין כך. לא זו אף זו, כי לנציגות האתר שיקול הדעת הבלעדי האם לפרסם מוצר מסוים שהובא לבדיקתה על ידי משתמש ו/או ספק ו/או יבואן וכי לא תהא למשתמש ו/או הספק ו/או היבואן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.


סקרים ושאלונים
נציגות האתר רשאים לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמשת, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמשת מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים


הפסקת שימוש
נציגות האתר רשאים לפי שיקול דעתם, להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדן צעדים כלשהם.
נציגות האתר רשאיות, לפי שיקול דעתן, להפסיק פעילותה של כל משתמשת באתר, אם לא תעמוד באיזה מתנאי שימוש אלו.
נציגות האתר רשאיות, לפי שיקול דעתן, לחסום משתמשת מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמשת מהאתר ולמנוע ממשתמשת את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.
נציגות האתר רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמשת כאשר הן חושבות שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.


שיפוי
את מסכימה לשפות ולפצות את נציגות האתר, או מי מטעמן, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.


המחאת זכויות
נציגות האתר רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים.


סמכות שיפוט
תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי נציגות האתר הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.
תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.
חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.
על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.


יצירת קשר
נציגות האתר מקפידות על קיום הוראות החוק ומכבדות את זכותן של משתמשות האתר וצדדים שלישים. אם את סבורה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פני אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: office@s-giraffe.com